Lietošanas noteikumi

Lietošanas Noteikumi

CHARGE pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem, kas veido juridisku līgumu starp SIA“CHARGE”, reģ.Nr. 40203295652, kā Iznomātāju un Jums kā Nomnieku. Piekrītot šim Līgumam Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar tā saturu, noteikumi ir saprotami un Jūs apņematies tos ievērot. 

1. Noteikumos izmantotie termini

1.1. Līgums – vienošanās starp Nomnieku un Iznomātāju.

1.2. Konts – lietotāja konts CHARGE Lietotnē, kas Nomniekam nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem un ietver informāciju par Nomnieka veiktajiem darījumiem Lietotnē.

1.3. Privātuma politika – privātuma politika, kas izvietota CHARGE Lietotnē un mājas lapā.

1.4. Nomnieks – mobilās aplikācijas CHARGE Lietotnes lietotājs, kurš/kura reģistrējies kā lietotājs un izmanto CHARGE Pakalpojumus.

1.5. Pakalpojumi – CHARGE Lietotne, Elektrisko skrejriteņu nomas un citi saistītie pakalpojumi, kas norādīti Lietotnē, un kas Nomniekam ir pieejami, izmantojot CHARGE Lietotni, atsevišķi vai kopā ar Transportlīdzekļa vai Elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumiem.

1.6. Atlaides kods – atlaides kods, kas nodrošina Nomniekam iespēju samazināt Pakalpojumu maksu, piemērojot atlaidi.  Atlaides kodiem Iznomātājs ir tiesīgs piemērot papildus noteikumus to izmantošanai.

1.7. CHARGE Lietotne – Iznomātājam piederoša mobilā aplikācija, kas ir pieejama App Store un Google Play Store.

1.8. Skrejritenis – Iznomātājam piederošs elektriskais skrejritenis, uz kura ir izvietotas CHARGE atpazīstamības zīmes.

1.9. Skrejriteņa nomas pakalpojums – Iznomātāja Skrejriteņa nodošana lietošanā Nomniekam par atlīdzību atbilstoši CHARGE Lietotnes, Noteikumiem un Privātuma politikai.

1.10. Zaļā Zona – teritorija, kas iezīmēta CHARGE Lietotnē.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir saistoši visiem Nomniekiem ar brīdi, kad Nomnieks, izmantojot Iznomātāja Lietotni, ir izveidojis Kontu.

2.2. Noteikumi ir pieejami Nomniekam Iznomātāja Lietotnē gan pirms Konta izveidošanas, gan pēc tam, Konta lietošanas laikā. Nomnieks, lietojot Skrejriteni, apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem.

2.3. Pakalpojumu pilnveidošanai Iznomātājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Noteikumos vienpusējā kārtībā. Noteikumu grozījumi kļūst saistoši Nomniekam ar to publicēšanas brīdi. Izmaiņas tiks publicētas Iznomātāja mājas lapā  un Lietotnē. Mēs aicinam Nomnieku iepazīties ar šo Noteikumu aktuālo versiju pirms katra brauciena.

3. Nomnieka reģistrēšanās CHARGE Lietotnē.

3.1. Nomnieks reģistrējas CHARGE Lietotnē, lejuplādējot to no App Store vai Google Play Store, un izpilda reģistrācijas darbības.

3.2. Iznomātājs apstiprina Nomnieka reģistrāciju CHARGE Lietotnē, nosūtot uz Nomnieka norādīto mobilā tālruņa numuru īsziņu ar pieejas kodu. Nomnieka Konts uzskatāms par izveidotu, kad Nomnieks ir ievadījis no Iznomātāja saņemto pieejas kodu CHARGE Lietotnē. Nomniekam aizliegts sniegt nepareizu vai uz citām personām attiecināmu informāciju.

3.3. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un īsziņā no Iznomātāja saņemto pieejas kodu, tiek pieņemts, ka Nomnieks apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, un piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot CHARGE Lietotni. Noteikumi tiek uzskatīti par saistošiem visām Nomnieka turpmāk veiktajām darbībām Lietotnē, tai skaitā pārskaitījumiem, apstiprinājumiem, fotogrāfiju lejupielādei u.c. darbībām no Noteikumu apstiprināšanas brīža.

3.4. Visām darbībām CHARGE Lietotnē kā Nomnieka identifikators tiek izmantots norādītais mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram tiek izveidots viens Konts. Ievadot savu tālruņa numuru CHARGE Lietotnē, Nomnieks apliecina savu identitāti.

3.5. CHARGE Lietotnes lietošana ir bez maksas. Skrejriteņa nomas un citiem saistītajiem Pakalpojumiem tiek piemērots Iznomātāja noteiktais pakalpojumu cenrādis, kas izvietots CHARGE Lietotnē. Konkrēta pakalpojuma maksu Lietotne aprēķina pēc pakalpojuma sniegšanas, izņemot, ja fiksēta pakalpojuma maksa nav norādīta cenrādī.

4. Elektrisko skrejriteņu noma

4.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Skrejriteni informē Iznomātāju, izmantojot CHARGE Lietotni.

4.2. Nomnieks Lietotnē iezīmē Skrejriteni, kuru vēlas nomāt. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Skrejritenis nav pieejams, Iznomātājs noraida Nomnieka atzīmētā Skrejriteņa nomu.

4.3. Skrejriteņa nomas pakalpojuma sniegšana Nomniekam tiek uzsākta ar brīdi, kad Nomnieks, CHARGE Lietotnē ir noskanējis QR kodu vai to ievadījis un aktivizējis Skrejriteni.

4.4. Skrejriteņa nomas pakalpojuma beigu brīdis tiek uzskatīts par brīdi, kad Nomnieks Lietotnē ir apstiprinājis Skrejriteņa nomas pabeigšanu un, izmantojot Lietotni, augšupielādējis un nosūtījis Iznomātājam fotoattēlu ar Zaļajā Zonā novietotu Nomnieka atzīmēto Skrejriteni, pēc nomas pakalpojuma pabeigšanas.

4.5. Skrejriteņa lietošanas ierobežojumi Skrejriteņa nomas laikā:

4.5.1. Skrejriteni ir aizliegts izmantot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem. Skrejriteņa nomas laikā Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs par savu drošību un veselību.

4.5.2. Skrejriteni aizliegts izmantot priekšmetu, kravu un pasažiera pārvadāšanai vai Skrejriteņa pārslogošanai. Maksimālais pieļaujamais svars pārvadājumiem ar Skrejriteni (kravnesība) ir 100 kilogrami. Ar skrejriteni vienlaicīgi var pārvietoties tikai viena persona.

4.5.3. Nomniekam aizliegts Skrejriteni nodot apakšnomā vai lietošanā trešajām personām. Skrejriteni Nomnieks izmanto personīgi. Šis nosacījums ietver pienākumu rūpīgi glabāt un neizpaust citām personām Lietotnē izmantotos pieejas datus – lietotāja vārdu un paroli (tai skaitā arī citus pieslēgšanās līdzekļus, ja tādi tiek izmantoti).

4.5.4. Nomniekam ir aizliegts lietot Skrejriteni, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.

4.5.5 Nomniekam ir pienākums novietot Skrejriteni Zaļās Zonas redzamā vietā, nodrošinot, ka tas netraucē un/vai neierobežo gājēju, velosipēdu un/vai transportlīdzekļu pārvietošanos, neaizšķērso ietves, veloceļus un brauktuves.

4.5.6. Nomniekam ir aizliegts novietot Skrejriteni iekštelpās un privātīpašuma teritorijā, kurā ir ierobežota/liegta brīva piekļuve trešajām personām.

4.5.7. Nomniekam, Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanai, aizliegts novietot Skrejriteni ārpus CHARGE Lietotnē iezīmētas Zaļās Zonas, kurā Skrejriteņa novietošana ir aizliegta.

5. Nomnieka tiesības un atbildība

5.1. Nomniekam ir tiesības:

5.1.1. izmantot Skrejriteni Zaļajā Zonā un ārpus tās.

5.1.2. pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta bloķēšanu apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu;

5.1.3. pieprasīt Iznomātājam atbloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta atbloķēšanu (aktivizēšanu) apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu.

5.2. Nomnieka atbildība

5.2.1. Nomnieks uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, Nomniekam lietojot Skrejriteni;

5.2.2. Nomnieks pirms Skrejriteņa lietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka atrodas tādā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī, kas ir atbilstošs Skrejriteņa lietošanai, un Nomniekam ir zināšanas un iemaņas Skrejriteņa lietošanai. Nomnieka drošībai Nomniekam ir ieteicams un Nomnieks pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs lietot aizsarglīdzekļus (ķiveri, aizsargapģērbu), kuru nodrošināšana ir vienīgi Nomnieka ziņā un uz Nomnieka rēķina.

5.2.3. Nomniekam, paņemot Skrejriteni lietošanai vai Skrejriteņa lietošanas laikā konstatējot Skrejriteņa tehniskās nepilnības/bojājumus, ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot Lietotni.

5.2.4. Nomniekam, Skrejriteņa lietošanas laikā, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Gadījumā, ja Skrejriteņa lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Skrejritenis, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai.

5.2.5. Nomniekam Skrejriteņa lietošanas laikā, pārvietojoties pa ietvēm, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji. Ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

5.2.6. Gadījumā, ja Skrejritenim tā lietošanas laikā izlādējas baterija, Nomniekam ir pienākums pārtraukt Skrejriteņa lietošanu, CHARGE Lietotnē apstiprināt Skrejriteņa nomas pabeigšanu un novietot Skrejriteni Zaļajā Zonā.

5.2.7. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Skrejriteni Zaļajā Zonā, Nomniekam tiek aprēķināta un no Nomniekam ieturēta maksa par Skrejriteņa atrašanu un novietošanu faktisko izmaksu apmērā līdz EUR 20.00 apmērā par katru gadījumu.

5.2.8. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk nekā 24 stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni, CHARGE Lietotnē nav apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, Iznomātājs uzskata Skrejriteni par pazaudētu vai nozagtu, un Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Skrejriteņa vērtību un izdevumus EUR 900.00 apmērā, kurus Iznomātājam ir tiesības ieturēt no Nomnieka norēķinu kartes. Par Skrejriteņa nozaudēšanas/zādzības faktu Iznomātājs ziņo policijai.

5.2.9. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kas Iznomātājam radušies un kurus trešās personas piemērojušas Iznomātājam, Nomniekam lietojot Skrejriteni un neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, tostarp, Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumus. Par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas izdevumiem Nomnieks papildus samaksā Iznomātājam sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojuma maksu līdz EUR 20.00 apmērā par katru gadījumu.

5.2.10. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumiem, zaudējumiem, drošību, kuri Nomniekam vai citiem var tikt nodarīti lietojot Skrejriteni.

5.2.11. Nomnieks atbild par Skrejriteni no brīža, kad Nomnieks paņem Skrejriteni lietošanai līdz brīdim, kad Nomnieks CHARGE Lietotnē ir apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu.

5.2.12. Nomnieks ir pilnā apmērā Skrejriteņa nomas pakalpojuma laikā atbildīgs par visiem Skrejritenim radītajiem zaudējumiem/bojājumiem.

5.2.13. Gadījumā, ja Skrejritenis ir nozagts tā nomas laikā, Nomnieks nekavējoties paziņo par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.

5.2.14. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes izdotās maksājuma kartes, kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.

5.2.15. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, kad Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku.

5.2.16. Nomnieks apzinās, ka Skrejriteņa izmantošana ietver riskus, tostarp Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam. Skrejritenis ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējama tehniska kļūda, kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu Nomniekam, lietojot Skrejriteni. Skrejriteņa lietošanas laikā iespējama bojājumu, zaudējumu, traumu nodarīšana trešo personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, tāpēc Nomniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jālieto skrejritenis kā rūpīgam un gādīgam saimniekam.

6. Iznomātāja tiesības un atbildība

6.1. Iznomātāja tiesības

6.1.1. Iznomātājs pēc datu saņemšanas no Nomnieka CHARGE Lietotnē, to apstrādā.

6.1.2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

6.1.2.1. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu/nepilnīgu informāciju;

6.1.2.2. Nomnieks bojā Iznomātāja īpašumu, t.i., Skrejriteni;

6.1.2.3. Nomniekam ir parāds pret Iznomātāju.

6.2. Iznomātājam vienpusēji pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā.

6.3. Iznomātāja Nomniekam sniegto Pakalpojumu apmaksai tiks izmantoti Nomnieka norādītajā kredītiestādes izdotajā maksājuma kartē esošie līdzekļi. Ja Nomnieka maksājuma kartē nav pietiekamu līdzekļu Nomnieka finansiālo saistību pret Iznomātāju izpildei pilnā apmērā, Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka datus trešajām personām parāda piedziņas veikšanai vai patstāvīgi veikt darbības parāda piedziņai no Nomnieka.

6.4. Iznomātājam ir tiesības slēgt Nomnieka Kontu, ja:

6.4.1. Nomnieks izmanto Iznomātāja īpašumu, t.i., Skrejriteni, tam neparedzētiem mērķiem;

6.4.2. Nomnieks bojā Skrejriteni;

6.4.3. Nomnieks ir nodevis Skrejriteni lietošanā citai personai;

6.4.4. Nomnieks nav nodevis Skrejriteni Iznomātājam, izmantojot CHARGE Lietotni;

6.4.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu un/vai nepilnīgu informāciju;

6.4.6. Nomnieks Pakalpojumu saņemšanai ir sniedzis Iznomātājam citas personas informāciju/datus;

6.4.7. Iznomātājam ir aizdomas par Nomnieka krāpnieciskām darbībām;

6.4.8. Iznomātāja rīcībā nav derīgu kredītiestādes izdotas maksājuma kartes datu, ar kuriem Nomnieks ir tiesīgs veikt norēķinus par Pakalpojumiem.

6.5. Iznomātājam ir tiesības deaktivizēt un slēgt Nomnieka Kontu, ja tas nav izmantots ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Lietotnē pieejamais Pakalpojumu priekšapmaksājumu atlikums tiek neatgriezensiski dzēsts, netiek atgriezts.

6.6. Iznomātājam ir tiesības pēc Iznomātāja iniciatīvas un ieskatiem, piešķirt Nomniekam atlaidi pakalpojumam. Atlaides izmantošanai Iznomātājs nosūta Nomniekam Atlaides kodu, kuru Nomnieks norāda CHARGE Lietotnē, pirms samaksas veikšanas par Skrejriteņa nomas pakalpojumu. Iznomātājs patur tiesības jebkurā brīdī bez atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam līdz Atlaides koda izmantošanai, atsaukt Atlaides koda piemērošanu, ja Nomnieks nav izpildījis savas finansiālās saistības pret Iznomātāju un Nomniekam ir parādi vai, ja Atlaides koda izmantošana tiek veikta prettiesiski, ja Atlaides koda izmantošanu veic cita trešā persona, nevis Nomnieks, ja Atlaides koda izmantošana nav Iznomātāja komercdarbības interesēs.

6.7. Iznomātāja pienākumi:

6.7.1. Iznomātājs nodrošina CHARGE Lietotnes darbību;

6.7.2. Iznomātājs nodrošina Skrejriteņa tehniskā stāvokļa atbilstību izmantošanai Skrejritenim paredzētajam lietošanas mērķim.

7. Skrejriteņa nomas laiks

7.1. Skrejriteņa nomas laiks sākas brīdī, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni, noskenējot tā QR kodu, vai ievadījis Skrejriteņa kodu manuāli;

7.2. Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu Nomnieks veic novietojot Skrejriteni Zaļajā Zonā un nofotografējot Skrejriteni pēc Skrejriteņa novietošanas, un augšupielādējot šo attēlu, kā arī apstiprina Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu CHARGE Lietotnē. Maksimālais Skrejriteņa nepārtrauktas nomas laiks ir 24 (divdesmit četras) stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni.

8. Nomas maksa

8.1. Skrejriteņa nomas pakalpojuma izcenojumi ir pieejami CHARGE Lietotnē. 

8.2. Apstiprinot Skrejriteņa lietošanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Skrejriteņa nomai piemērojamo nomas izcenojumu.

8.3. Nomas maksa par Skrejriteņa nomu tiek aprēķināta par visu Skrejriteņa nomas laiku, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni, līdz brīdim, kad Nomnieks Lietotnē ir apstiprinājis Skrejriteņa brauciena beigšanu.

8.4. Galīgais nomas maksas apmērs par Skrejriteņa nomu tiek noteikts, atbilstoši Skrejriteņa nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, norādīts CHARGE Lietotnē.

9. Nomas maksas samaksas kārtība

9.1. Nomnieks nomas maksas samaksu veic, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti. Nomas maksas samaksa ar kredītiestādes izdotu maksājuma karti prasa iepriekšēju kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datu aktivizēšanu CHARGE App no Nomnieka puses un Nomnieka piekrišanu Noteikumiem un Privātuma politikai.

9.2. Nomnieks, ievadot kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datus CHARGE App, piekrīt un piešķirt Iznomātājam tiesības saņemt,
automātiski debetējot, no Nomnieka CHARGE App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes visus maksājumus par Skrejriteņa nomu,
izdevumiem, t.sk., naudas sodiem, un zaudējumiem, kurus Nomnieks radījis Iznomātājam saistībā ar Skrejriteņa lietošanu.

9.3. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai Nomnieka CHARGE App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes atlikums ir pietiekams Iznomātāja Pakalpojumu apmaksai. Uzsākot braucienu tiks veikta Nomnieka norēķina kartes pieejamo līdzekļu atlikuma pārbaude un veikta līdzekļu rezervācija 2 EUR apmērā. Galīgais nomas maksas apmērs par Skrejriteņa nomu tiek noteikts, atbilstoši Skrejriteņa nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, norādīts CHARGE App.

9.4. Maksa par pakalpojumu uzskatāma par veiktu, kad tā ir saņemta Iznomātāja norēķinu kontā.

9.5. Gadījumā, ja Nomnieks nepiekrīt no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātājam pārskaitīto līdzekļu apmēram, Nomniekam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no līdzekļu pārskaitīšanas dienas iesniegt Iznomātājam iesniegumu, norādot argumentus un tos pamatojošos pierādījumus par Nomnieka apstrīdētā no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātāja labā izdarītā maksājuma lielumu.

9.6. Gadījumā, ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līgumu un/vai sniedz nepareizus apliecinājumus, līdz ar citiem zaudējumiem un izmaksām Nomniekam ir jāatlīdzina CHARGE zaudējumi un izmaksas, kas radušies sakarā ar parāda piedziņu vai citām darbībām, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, bet ne tikai maksa par juridiskajiem pakalpojumiem un parāda piedziņas izmaksas.

9.7. CHARGE ir tiesības automātiski noņemt Līgumā norādītās summas, ja CHARGE Skrejritenim ir radīti bojājumi Nomnieka vainas dēļ un Nomniekam ir pienākums segt citus zaudējumus, izmaksas un maksāt sodus saskaņā ar Līgumu. Ar šo Nomnieks piekrīt, ka CHARGE var rezervēt līdzekļus līdz pat kopējai aplēstai izmaksu un zaudējumu summai un noņemt jebkuras summas, ko Nomnieks ir parādā saskaņā ar Līgumu, no CHARGE App reģistrētās maksājumu kartes. Taču, ja naudas rezervēšana neizdodas vai iepriekš minētajā maksājumu kartē nav pietiekamu līdzekļu, jauna brauciena uzsākšanu ar CHARGE Skūteri nav iespējams veikt un konts CHARGE App tiek uz laiku bloķēts, kamēr summa tiek samaksāta un tiek veikti visi norēķini par saskaņā ar Līgumu aprēķinātajiem maksājumiem.

10. Maksājumi

10.1. Pēc reģistrācijas CHARGE App, Nomniekam ir nepieciešams pievienot derīgu maksājumu karti savam profilam CHARGE App. Pievienojot šādu maksājuma karti, Nomnieks apliecina, ka Nomniekam ir tiesības karti šādiem nolūkiem izmantot un, ka citas personas nevērsīs pretenzijas par šādas maksājumu kartes izmantošanu CHARGE Pakalpojumu un ar šo Līgumu saistīto maksājumu veikšanai.

10.2. Nomnieka maksājumu karte, pievienojot to CHARGE Lietotnē pirmo reizi, tiks pārbaudīta, izmantojot bankas 3D drošības tehnoloģiju, kas apstiprina kartes piederību un kartes īpašnieka apstiprinājumu veikt Nomas pakalpojuma un citu ar šo līgumu saistīto Pakalpojumu apmaksu ar pievienoto maksājumu karti.

10.3. Pēc maksājuma kartes pievienošanas, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jāveic naudas iemaksa par CHARGE Pakalpojumu izmantošanu, ko var izdarīt, izvēloties iemaksas apmēru atbilstoši vienam no CHARGE Lietotnē norādītajiem iemaksu apmēriem. Pēc iemaksas veikšanas, sadaļā “e-Maks” tiks atspoguļots pieejamais balanss, ko variet izmantot CHARGE pakalpojumu apmaksai, saskaņā ar CHARGE Lietotnē norādīto cenrādi.

10.4. Nomnieka veiktās naudas iemaksas, izmantojot CHARGE Lietotni, ir priekšapmaksa par CHARGE Pakalpojumiem un tā nevar tikt atgrieztas.

10.5. Gadījumos, kad aprēķinātā cena par braucienu pārsniedz “e-Makā” pieejamo atlikumu, pēc brauciena beigām trūkstošā summa tiks debetēta no kontam piesaistītās maksājumu kartes. Šādos gadījumos Nomniekam ir jānodrošina, lai maksājumu kartes kontā būtu pieejami pietiekami līdzekļi, lai varētu veikt šo transakciju. Ja tas netiek darīts, CHARGE ir tiesības ieturēt no CHARGE Lietotnes pievienotās maksājumu kartes naudas summu, kas ir vienāda ar Nomnieka parādu par veiktajiem braucieniem, kā arī citiem izdevumiem un/vai zaudējumiem, kas radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā.

10.6. Ja Nomniekam nav pietiekami daudz līdzekļu maksājumu kartē, lai samaksātu, Pakalpojuma maksas summa tiks ieturēta un pieprasīta vēlreiz, kad naudas summa būs pieejama maksājumu kartē.

10.7. Ja maksājumu kartes atlikums netiks papildināts 3 dienu laikā, lai samaksātu Pakalpojuma maksu, Lietotāja CHARGE Lietotnes konts tiks bloķēts.

11. Nomnieka un Iznomātāja līgums

11.1. Nomniekam, reģistrējoties CHARGE Lietotnē un apstiprinot Noteikumus, uzskatāms, ka Iznomātājs un Nomnieks ir noslēguši Līgumu. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. CHARGE Lietotnē noslēgtajam Līgumam ir tāds pats juridisks spēks kā parakstam uz rakstiskiem dokumentiem, un tie var tikt izmantoti kā saistību apliecinoši pierādījumi.

11.2. Līgums tiek izbeigts ar Iznomātāja un/vai Nomnieka darbībām, kas izpaužas kā Konta slēgšana.

11.3. Līgums starp Nomnieku un Iznomātāju var tikt izbeigts, Nomniekam un Iznomātājam abpusēji vienojoties vai vienpusēji jebkurā laikā.

11.4. Nomnieks ir tiesīgs jebkurā laikā izdzēst savu kontu no CHARGE Lietotnes. Konta dzēšana ir iespējama tikai tad, ja nav aktīva Skrejriteņa nomas pakalpojuma, tas ir, Nomnieks nav lietojis Skrejriteņa lietošanai un Nomnieks ir noslēdzis visas finansiālās saistības ar Iznomātāju, ieskaitot visu nomas maksas maksājumu pabeigšanu par iespējamiem zaudējumiem nodarītajiem naudas sodiem, izdevumiem un citiem maksājumiem (ja tādi ir).

11.5. Iznomātājs var jebkurā laikā dzēst Nomnieka kontu, ja Nomnieks nav izmantojis kontu vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus un Nomnieks ir pilnībā nokārtojis visas finansiālās saistības saistībā ar Iznomātāju

12.Likumdošana un strīdu risināšana

12.1. Tiesiskajām attiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums nav piemērojams, bet pārējie Līguma noteikumi saglabā spēku.

12.3. Iznomātājs un Nomnieks strīdus cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties balstoties uz taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Gadījumā, ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās dienas, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesām.

13. Izmaiņas Noteikumos

13.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma Nomniekam.

13.2. Iznomātājs informēs Nomnieku par atjauninātiem Noteikumiem e-pastā vai CHARGE Lietotnē vai publicēs jauno redakciju CHARGE mājas lapā.

13.3. Ja Nomnieks nevēlas ievērot atjauninātos Noteikumus, tad Nomniekam ir nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam par Pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu no paziņojuma par Noteikumu atjaunināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, uzskatāms, ka Nomnieks ir akceptējis atjauninātos Noteikumus.

14.Kontaktinformācija

SIA “CHARGE”, reģ.nr. 40203295652

Juridiskā adrese: Āžkalna iela 1 – 20, Valmiera, LV-4201

Faktiskā adrese: Cempu iela 8F, Valmiera, LV-4201

E-pasts: charge.valmiera@gmail.com

Telefons: +371 26095415

lv